Đối với thực phẩm đã có quy chuẩn kỹ thuật thực phẩm tương ứng thì phải được tổ chức, cá nhân tự công bố hợp quy trước khi đưa ra thị trường. Vậy quy chuẩn kỹ thuật thực phẩm là gì? Đó chính là quy định về mức giới hạn của đặc tính kỹ thuật và yêu cầu quản lý mà sản phẩm thực phẩm phải tuân thủ để bảo đảm không gây hại cho sức khỏe và tính mạng của con người. Và công bố hợp quy thực phẩm là gì? Đó là việc công bố thực phẩm phù hợp với các quy định có trong quy chuẩn kỹ thuật tương ứng.

Được xem là một trong những tài liệu quan trọng nhất không chỉ đối với tổ chức, cá nhân sản xuất, kinh doanh thực phẩm mà cả đối với các cơ quan kiểm tra nhà nước về an toàn thực phẩm, Bản thông tin chi tiết thực phẩm chứa đựng trong nó những yêu cầu kỹ thuật và yêu cầu quản lý đối với thực phẩm, hay nói cách khác là những thông tin cơ bản và cần thiết đối với một sản phẩm thực phẩm đã, đang hoặc sẽ được ra thị trường phục vụ người tiêu dùng hoặc người sản xuất kế tiếp.

Là thành phần chính tạo nên thực phẩm nên việc quản lý chất lượng đối với nguyên liệu thực phẩm nói chung và nguyên liệu thực phẩm nhập khẩu nói riêng là cần thiết; để thực hiện điều này, một trong những biện pháp quản lý nhà nước là nguyên liệu thực phẩm nhập khẩu phải được tiến hành công bố và phải được sự xác nhận của cơ quan nhà nước có thẩm quyền mà cụ thể là Cục An toàn thực phẩm thuộc Bộ Y tế trước khi đưa vào lãnh thổ Việt Nam.